SINCE 1990
Admija
Milan Mitáček
®
Přejít na obsah
CENÍK CELNÍHO SW A SLUŽEB ČR
Legislativa a lokalizace pro Českou republiku

Spolupráce, certifikace Ministerstvem financí ČR, Generálním ředitelství cel a Colným riaditelstvom SR.
CelSA - Celní Systém Admija
Komplex sw modulů pro elektronické celní řízení, ekonomické režimy, výrobu, normování, uskladňování, monitoring, intrastat a komunikaci s celní správou.

Ceny uváděny bez DPH
SW Celsa

SW Celsa® Win SQL    9.800,- Kč
Sw o názvu "Celsa" celního Systému Admija je komplexní, kvalitní a komfortní programové vybavení pro oblast dovozu, vývozu zboží, intrastat a elektronické celní řízení České a Slovenské republiky s vysokou mírou automatizace a efektivnosti, a to bez nebo s implementací, integrací s ERP, s podnikovými IS.

ROZŠIŘUJÍCÍ MODULY K SW CELSA

E-Vývoz    + 7.200,- Kč
Elektronické vývozní doklady v systému e-Customs ČR/EU s účinností ostrého provozu od 1.2.2007. Nahrazuje původní systém vývozu. Vyhotovení dokladů editací nebo generováním z načtených podkladů z externích IS, elektronická výměna dat s celní správou ČR podmíněná scénáři komunikace.

E-Dovoz    + 9.800,- Kč
Elektronické dovozní doklady v novém systému e-Customs ČR/EU. Nahrazuje původní systém dovozu. Vyhotovení dokladů editací nebo generováním z načtených podkladů z externích IS, elektronická výměna dat s celní správou ČR podmíněná scénáři komunikace prostřednictvím "obálky2" Komunikátoru [2].

Systém "Dočasný sklad"   + 0,00,- Kč
V ceně pořízených produktů (bonus 8.200,- Kč)    
Předkládání podkladů pro monitoring evidencí celní správy.
Modul Dočasné sklady zabezpečuje zahájení evidence uskladnění zboží, opravy prvotních navedených hodnot, prohlížení zůstatků atd. s odesíláním eventuálních změnových zpráv.
Vedení elektronické evidence tzv. Dočasných skladů umožňuje elektronické ukončení režimu NCTS nebo CIM scénáři obousměrné komunikace deklarant – celní správa prostřednictvím zabezpečeného e-podání na ECR bránu celní správy ECR obálkou 3.0 a vyšší, a to komunikátorem AcommPort nebo VAN.

Zavedení vstupních dokladů, bez předchozí elektronické evidence celní správou, v režimu NCTS nebo CIM, do systému tzv. Dočasných skladů. Tyto e-Podklady pak složí k odpisu v rámci dovozní operace e-Dovoz AIS podáním Souhrnného Celního Prohlášení v systému ICS (Import Customs System) vstupní operace.

NCTS schválený příjemce    + 4.200,- Kč
Modul k programu CelSA®. Ve spolupráci s GŘC vyvíjený produkt pro Nový komputerizovaný tranzitní systém tranzitu zboží evropského společenství. Interaktivní elektronická výměna zpráv prostřednictvím VAN operátorů. Schválený příjemce*/výdejce*.

NCTS schválený odesílatel    + 4.200,- Kč
Modul k programu CelSA®. Ve spolupráci s GŘC vyvíjený produkt pro Nový komputerizovaný tranzitní systém tranzitu zboží evropského společenství. Interaktivní elektronická výměna zpráv prostřednictvím VAN operátorů. Schválený příjemce*/výdejce*.

INTRASTAT    + 3.000 ,- Kč
Modul k programu CelSA®. Ruční pořízení nebo automatické vyhotovení finálního statistického hlášení z elektronických podkladů podle legislativních podmínek a určení rozhodných prahů.

ZCP    + 4.200,- Kč
Modul k programu CelSA®, Program Zjednodušené Celní Postupy umožňuje realizaci zjednodušených postupů celního řízení, místního řízení při dovozu a vývozu zboží včetně elektronické komunikace c celní správou.

ZCD    + 4.200,- Kč
Zajištění Celního Dluhu: modul k programu CelSA® anebo samostatně provozovatelný sw programu. Automatická evidence zajištění celního dluhu.

CIM    + 4.200,- Kč     
Modul k programu CelSA®. Ruční, automatické navedení železničního přepravního listu z elektronických podkladů nebo transformací.

CMR    + 4.200,- Kč
V ceně sw CelSA® Win
Modul k programu CelSA®. Ruční, automatické navedení nákladního přepravního listu z elektronických podkladů nebo transformací.

EUR    + 4.200,- Kč
V ceně sw CelSA® Win
Modul k programu CelSA®. Manuální, automatické navedení EUR dokladu z elektronických podkladů nebo transformací.

Fakturace, Podklady fakturace    + 0,00,- Kč
V ceně sw CelSA® Win (bonus 2.400,-Kč)
Modul k programu CelSA®. On line fakturace za deklarantské výkony. Hromadné zpracování elektronických podkladů odvedených služeb klientům podle volitelných podmínek uživatele za časové období.

Peněžní deník    + 0,00,- Kč           
V ceně sw CelSA® Win (bonus 2.400,-Kč)
Modul k programu CelSA® Win. Vedení evidence příslušných knih v měnách s přepočty měn podle Kursovního lístku a odvody.

AdmMail, e-Mailing  + 7.430,- Kč
Automatické odesílání e-mailových zpráv jejímž obsahem je libovolný text a přílohou podepsaná, rozšifrovaná, čitelná libovolná zpráva scénářů komunikace s celní správou.  
Popis funkcí modulu AdmMail
  • Nastavení jedné, více emailových adres, na které mají zprávy odcházet
  • Lze nastavit Předmět zprávy, pro skupiny zpráv
  • Lze nastavit, které zprávy, kterému příjemci mají být odeslány
  • Automatické vložení MN, LRN
  • Konfigurace je snadná a měli byste ji zvládnout sami popř. s naší podporou
  • Provoz - zprávy jsou odesílány automaticky přímo příjemci, po přijetí příslušné zprávy od celní správy
  • Ověření odeslání: přidejte svoji e-mailovou adresu a odesílané zprávy budou doručovány do Vaší poštovní schránky (v případě definovaného filtru, přímo do složky Vašeho poštovního klienta).

Pokladna    + 0,00,- Kč
V ceně sw CelSA® Win (bonus 2.400,-Kč)
Modul k programu CelSA® Win. Vedení evidence pokladny v příslušných měnách s přepočty měn podle Kursovního lístku a odvody.

Kurzovní lístek    + 0,00,- Kč
V ceně sw CelSA® Win (bonus 2.400,-Kč)
Modul k programu CelSA® Win. Vedení evidence kurzů celních, valutových, devizových nastavených měn s aktualizací.

Daňové doklady    + 0,00,- Kč
V ceně sw CelSA® Win (bonus 2.400,-Kč)
Modul k programu CelSA®. On line vyhotovení daňového dokladu klientovi provozovatelem programu na podkladech integrovaného ceníku služeb a převzetím údajů a položek z vyhotovených dokladů. Nebo hromadné vyhotovení dokladů za časové období podle identifikace IČ, DIČ, CRČ, AEO, jiného.

Celní sazebník, číselníky, Program ČAIIT®, Program SAIIT®    + 0,00,- Kč
V ceně sw CelSA® Win (bonus 3.200,- Kč)
Český nebo Slovenský Alternativní Interaktivní Integrovaný Tarif /Taric sazby cel, daní a poplatků zahraničního obchodu, celní sazebník, ekonomicko-statistické číselníky, kalkulace ceny zboží, aktualizace dat internetem ze stránek MF ČR, CR SR.

Aktualizační modul programů a číselníků CZ (SK)    + 0,00,- Kč
V ceně pořízených produktů (bonus 6.200,- Kč)
Zabezpečuje manuální nebo plně automatickou aktualizaci sw produktů načítáním servisních balíčků a zařazování aktuálních číselníků potřebných pro práci programů ze stránek http://www.admija.cz a webu celní správy ČR.

Interface Celní Správa CZ (SK)    + 0,00,- Kč
V ceně pořízených produktů  (bonus 8.200,- Kč)
Rozhraní elektronické komunikace s celní správou. Certifikace, validace editace, tisku, zpráv, scénářů komunikace.

Komunikační klient AcommPort

AcommPort
zajišťuje elektronickou komunikaci BEZ POPLATKŮ ve všech systémech elektronického celního řízení České republiky podle stanovených scénářů výměny dat vzhledem k aplikovanému celnímu režimu. Je alternativou VAN.

Aktuální zaváděcí, zvýhodněné ceny jednorázového pořízení lokální verze (ceny síťové verze se odvíjejí od počtu uživatelů) včetně upgrade a update. Přejděte na stránky produktu. Ceny naleznete v na stránkách www.acommport.cz.

Poznámka
Vyhrazujeme si právo změn cenové politiky, zaváděcích, zvýhodněných cen.
RsEÚ - režimy s ekonomickým účinkem

SW CelSklad® Win    20.490,- Kč
Sw o názvu "Celní Sklad" je další stěžejní, podkladovou částí programového vybavení Celního systému Admija pro vedení evidence běžných, celních a veřejných celních skladů, výrobu v ekonomických režimech Aktivní/Pasivní zušlechťovací styk, Kompletace, a to včetně Normováním spotřeby s předáváním norem celní správě pro monitoring a automatizaci elektronických kontrol. Generování podkladů z příjmů/výdajů, naskladnění/vyskladnění pro automatické vyhotovení celních dokladů programem Celsa®.

Rozšiřující moduly k sw CelSklad

AZS    + 15.100,- Kč
Aktivní Zušlechťovací Styk modul k programu CelSklad, který umožňuje evidenci výroby ekonomického režimu aktivního zušlechťovacího styku podle předdefinované normy.

PZS    + 15.100,- Kč
Pasivní Zušlechťovací Styk modul k programu CelSklad, který umožňuje evidenci ekonomického režimu pasivního zušlechťovacího styku s automatickým, poloautomatickým a manuálním odepisováním používaných komponent do finálního modulu, výrobku podle předdefinované normy.

Kompletace    + 15.100,- Kč
Modul k programu CelSklad, který umožňuje evidenci ekonomického režimu kompletace s automatickým, poloautomatickým a manuálním odepisováním používaných komponent do finálního modulu, výrobku podle předdefinované normy.

Normy    + 15.100,- Kč
Modul Normy spotřeby k programu CelSklad, AZS, který umožňuje automatické, poloautomatické a manuální odepisování používaných komponent do finálního mudulu, výrobku podle předdefinované normy. Předání normy výroby celní správě.

Systém "Daňový sklad - SPD" + 7.430,- Kč   
Předkládání tiskových a elektronických podkladů z evidence celního skladu pro monitoring celní správou.
Interface na externí IS, ERP, SAP                                                                        

Produktivita práce, efektivnost procesů a pracovních postupů je zabezpečována spoluprací IS Admija s externími IS a podporována implementací datových rozhraní Admija.

Interface ExFaktury    26.000,- Kč/uživatel
Pro sw Celsa.
Datové rozhraní pro napojení celního IS Admija - sw Celsa a jeho modulů na libovolné externí podnikové informační systémy. Zabezpečuje navádění dat exportovaných z externích systémů do IS Admija, a tím následně automatické generování celních, přepravních dokladů, statistických hlášení Intrastat a předávání elektronických zpráv celní správě ČR.
Zahrnuje počáteční konzultace jeho aplikovatelnosti. Podmínka: uzavření Ujednání o užití interface a smluvního vztahu realizace.

Nový Interface ExFaktury2019 pro SAP    cena podle zvoleného rozsahu realizace
Totéž co předchozí a navíc s upgrade subsystému CelsaWinSQL umožňuje
- automatizaci procesů celního řízení
- komunikaci s SAP (aj. IS) rozhraním „ExFaktury2019“
- varianta předávání dat formátu XML
- varianta komunikační databází SQL s přímým přístupem kooperujících systémů
 
- pokrývá nové elementy komunikačních zpráv e-podání celní správě
 
- promítá se do editace, komunikace s CS, tisků, e-výstupů/e-podkladů pro klienty atd.
 
- automatické využití šablon pro generování finálního dokladu, zprávy z navedených e-podkladů
 
- e-mailing s automatickým odesíláním zpráv o probíhajícím stavu dokladu, obdržení zprávy aj. klientům
 
- kontrola DIČ pomocí web služby
 
- automat pro načítání zpráv/odpovědí od CÚ, přidělování zpráv odpovídajícím uživatelům
 
- zasílání zpráv do SAP pomocí nadefinované web služby
- Kurzovní lístek (celní kurzy)
- stavy dokladů
- eventuálně další požadované informace
 
- tisk dokladů do formátu PDF
- a další
 
Zahrnuje počáteční konzultace jeho aplikovatelnosti. Podmínka: uzavření Ujednání o užití interface a smluvního vztahu realizace.

Interface EXF 01, 02, 03    modul á 39.900,- Kč
Pro sw CelSklad.
Interface pro efektivní spolupráci IS Admija s externími IS. Datové rozhraní je určeno pro použití s programem CelSklad a jeho dalšími moduly. Zabezpečuje automatické a dynamické úkony vzájemného předávání dávek dat spolupráce propojených systémů. Účelem interface je produktivita práce při realizaci evidence režimů s ekonomickým účinkem, vyhotovování tiskových a elektronických dokladů a strojové generování elektronických podkladů pro kontrolní účely celní správy.
Zahrnuje počáteční konzultace jeho aplikovatelnosti. Podmínka: uzavření smluvního vztahu realizace.

Moduly provozované jako samostatné PROGRAMY

Sw aplikace a sw části - moduly, které lze provozovat samostatně. Nepotřebují framework produktů Celsa nebo CelSklad.

AcommPort - komunikační klient
Aktuální zaváděcí, zvýhodněné ceny jednorázového pořízení lokální verze (ceny síťové verze se odvíjejí od počtu uživatelů) včetně upgrade a update naleznete v e-shopu na stránkách www.acommport.cz.

AcommPort zajišťuje elektronickou komunikaci ve všech systémech elektronického celního řízení České republiky podle stanovených scénářů výměny dat vzhledem k aplikovanému celnímu režimu.
Je alternativou VAN e-podání dokumentů portálu veřejné správy aktuálně bez poplatků.

Program NCTS    9.800,- Kč
Jako samostatný program New Computerised Transit System zpracování a evidence dokladů systému NCTS, tisk včetně čárového kódu a razítka, šifrování, elektronický podpis, registr přenosů zpráv, pro daný doklad historie komunikace s celní správou.

Program INTRASTAT    3.800,- + cena za ZJ,- Kč
Jako samostatný program. Výkaz statistických hlášení je systém pravidelného sběru dat pro statistiku obchodu mezi členskými státy EU, pokud při jeho přijetí nebo odeslání není povinnost předkládat celním orgánům celní prohlášení. Ruční pořízení nebo automatické vyhotovení finálního statistického hlášení (Příjem, Odeslání, Oprava) z elektronických podkladů podle legislativních podmínek a určení rozhodných prahů.
V tabulce následuje ukázka kalkulace ceny produktu. Pozn. ZJ = zpravodajská jednotka.

Počet verzí                                    Počet ZJ           Cena
Lokální provedení                           1                     3.800,-Kč
Lokální provedení                           2                     4.500,-Kč
Lokální provedení                           3                     5.200,-Kč
Síť. provedení pro 2 uživatele          1                     6.308,-Kč
Síť. provedení pro 2 uživatele          2                     7.008,-Kč
Síť. provedení pro 2 uživatele          3                     7.708,-Kč
Síť. provedení pro 3 uživatele          1                     7.562,-Kč
Síť. provedení pro 3 uživatele          2                     8.262,-Kč
Síť. provedení pro 3 uživatele          3                     8.962,-Kč
Síť. provedení pro 4 uživatele          1                     8.056,-Kč
Síť. provedení pro 4 uživatele          2                     8.756,-Kč
Síť. provedení pro 4 uživatele          3                     9.456,-Kč
Síť. provedení pro 5 uživatele          1                     9.120,-Kč
Síť. provedení pro 5 uživatele          2                     9.820,-Kč
Síť. provedení pro 5 uživatele          3                   10.520,-Kč

Intrastat AdmPVSplus pro SAP a další IS    6.800,- Kč
Komunikační program pro předávání elektronických intrastatových hlášení na PVS včetně načtení a předání věty IDES.
Vyhotovení hlášení v sw Celsa, a to editací nebo načtením elektronických podkladů z IS, generování statistického hlášení a zasílání statistických hlášení na Portál veřejné správy / IDES. Vedení evidence a historie komunikace s PVS, centrem Intrastat a ČSÚ aj.
Komunikační program pro načtení elektronických podkladů ze systému SAP ve formátu XML, převzetí elementů finálního statistického hlášení, zašifrování, opatření elektronickým podpisem a odeslání na PVS - Portál veřejné správy. Ověřováno ve spolupráci s vývojovými pracovníky SAP. Testováno elektronickou výměnou dat na PVS.
Cena zahrnuje: certifikaci sw MF ČR GŘC, ověřovací testy komunikace na PVS, podklady zpětných hlášení, chybových zpráv PVS

Intrastat AdmPVSextra komfort    8.800,- Kč
Komunikační program pro předávání elektronických intrastatových hlášení na PVS včetně načtení a předání věty IDES.
Vyhotovení hlášení v sw Celsa, a to editací nebo načtením elektronických podkladů z IS, generování statistického hlášení a zasílání statistických hlášení na Portál veřejné správy / IDES. Vedení evidence a historie komunikace s PVS, centrem Intrastat a ČSÚ aj.
Dtto verze plus obohacená o další funkce. Import elektronických podkladů z IS SAP, Assist4, Reflex2, VEX aj. ve formátech XML, IDES (ASCII, CSV) atd., editace změn nebo doplnění údajů, generování finálních dokladů intrastatových hlášení aj., sledování rozhodných prahů, historie komunikace, archivace zpráv a komunikace, předkládání statistiky a eventuálně dalších elektronických dokladů na PVS.
Řešení a obsloužení stavů chybovosti dokladů zasíláním oprav, doplnění a změn po obdržení chybových zpráv z PVS nebo GŘC.

Program E-VÝVOZ    7.200,- Kč
Elektronické vývozní doklady v systému e-Customs ČR/EU s účinností ostrého provozu od 1.2.2007. Nahrazuje dosavadní systém vývozu. Vyhotovení dokladů editací nebo generováním z načtených podkladů z externích IS, elektronická výměna dat s celní správou ČR podmíněná scénáři komunikace.

Program E-DOVOZ    9.800,- Kč
Elektronické dovozní doklady v novém systému e-Customs ČR/EU. Nahrazuje původní systém dovozu. Vyhotovení dokladů editací nebo generováním z načtených podkladů z externích IS, e lektronická výměna dat s celní správou ČR podmíněná scénáři komunikace prostřednictvím "obálky2" Komunikátoru [2].

Program CIM    + 7.200,- Kč
Ruční, automatické navedení železničního přepravního listu z elektronických podkladů nebo transformací.

Program CMR    + 7.200,- Kč
Ruční, automatické navedení nákladního přepravního listu z elektronických podkladů nebo transformací.

Celní sazebník, číselníky, Program ČAIIT®    3.200,- Kč
Český Alternativní Interaktivní Integrovaný Tarif /Taric sazby cel, daní a poplatků zahraničního obchodu, celní sazebník, ekonomicko-statistické číselníky, kalkulace ceny zboží, aktualizace dat internetem ze stránek MF ČR.

Celní sazebník, číselníky Program SAIIT SK    3.200,- Kč
Slovenský Alternativní Interaktivní Integrovaný Taric / Tarif sazby cel, daní a poplatků zahraničního obchodu, celní sazebník, ekonomicko-statistické číselníky, kalkulace ceny zboží.

Program e-Kombajn CZ (SK)    2.000,- Kč
SW pro snadné přenosy dat internetem celní správě manuálně, automaticky a současně deklarantovi předkládá informace a tarifikaci za uskutečněné přenosy podle počtu nebo datového objemu zpráv.
Aktualizační modul programů a číselníků CZ (SK)    6.200,- Kč
Zabezpečuje manuální nebo plně automatickou aktualizaci sw produktů načítáním servisních balíčků a zařazování aktuálních číselníků potřebných pro práci programů ze stránek http://www.admija.cz a webu celní správy ČR.

Interface Celní Správa CZ (SK)    8.200,- Kč
Rozhraní elektronické komunikace s celní správou. Certifikace, validace editace, tisku, zpráv, scénářů komunikace.

Program Faktury    7.200,- Kč
Sw pro snadné vyhotovování JSD z podkladů exportovaných tímto programem a naopak vyhotovování daňových dokladů, faktur z načtených podkladů exportovaných z celního programu Celsa nebo CelSklad.

Program Faktury Win   5.000,- Kč
Vyhotovení faktur (podkladů) za poplatky úložného v programu CelSklad za zapracovaná celní prohlášení vytvořená programem CelSA za časové období, pro vybranou firmu, všechny firmy atd.

Poznámka
Vyhrazujeme si právo změn cenové politiky, zaváděcích, zvýhodněných cen.

Program/Projekt CeSKon

(Akvizice)
Modifikovatelný (celní) monitorovací on line systém systematických kontrol pro celní správu ČR/SR, celní úřady s datem vzniku od roku 1993, který předstihl dobu. Principy a postupy uplatitelné do EET aj.; vhodný pro jeho zdokonalení.

Prevence daňových úniků on time elektronickým sledováním dovozců, vývozců, celních skladů, ekonomických režimů, producentů zboží s SPD, pohonných hmot, lihovin, citlivého aj. zájmového zboží; sledování zajištění dluhu, eliminace machinací a daňových úniků.

Podpořen
Autorskými, průmyslovými právy, know how, datovým modelem, smlouvou využití a uplatnění s MF ČR, GŘC. K prodeji.
Možno využít grantů EU.

Služby


CA 20RR- Celoroční aktualizace sw aplikací Admija
Po uhrazení CA poskytujeme podporu a celoroční aktualizaci software, legislativních změn a číselníků.

Smlouva o servisu software
V případě zájmu o zvýšenou servisní podporu a po uzavření smlouvy využíváte za sjednané ceny individuálně nastavený rozsah poskytovaných služeb a výkonů ve stanovených reakčních dobách.


Licence sw programu
Uživatel pořizuje podle počtu zakoupených lokálních licencí produkt pro použití na stejném počtu samostatných pc o jednom uživatelském profilu. V případě síťové verze (jednobodové, terminal server) pořizuje licenci produktu pro příslušný počet síťových uživatelů s maximálně 2 profily/uživatel.
              


Popis služeb                                                                         Běžná cena služeb                           Zvýhodněná cena služeb


Individuální školení sw                                                                 500,- Kč/hod/osoba                             400,- Kč/hod/osoba

Individuální školení sw; maximálně                                             2.000,- Kč/hod

(pro skupinu od 4 do max. 8 osob)

Servisní práce, instalace; doba na cestě do 2 hod                           900,- Kč/hod.                                     720,- Kč/hod

Jízdné                                                                                          12,- Kč/km                                         10,- Kč/km

Ztrátový čas na cestě delší než 2 hod                                            100,- Kč/hod                                       100,- Kč/hod

Analýza postupů, sw řešení                                                        1.200,- Kč/hod                                      960,- Kč/hod

Vzdálená správa: školení, analýza, transfer,                                1.200,- Kč/hod                                    1.000,- Kč/hod

instalace, konfigurace, ú/oprava dat aj.                                       

technicky zabezpečená objednavatelem

Sw úpravy na přání zákazníka                                                       900,- Kč/hod                                       720,- Kč/hod
Pohotovost mimo běžnou pracovní dobu                                        500,- Kč/hod                                       500,- Kč/hod
Práce mimo běžnou pracovní dobu                                               + 100%                                              + 100%
Práce mimo běžnou pracovní dobu (SO, NE)                                 + 300%                                               + 300%
Práce o svátcích                                                                         + 400%                                               + 400%

Služby od 19.00 hod do 6.00 hod v pracovní týden                         + 200%                                               + 200%

Pohotovost mimo běžnou pracovní dobu                                        500,- Kč/hod                                        500,- Kč/hod


Certifikace shody sw aplikací MF ČR, GŘC v ceně software              v ceně CA                                            v ceně CA

PODPORA, AKTUALIZACE, VYŠŠÍ PROGRAMOVÉ VERZE                  v ceně CA                                            v ceně CA


Jednorázová úhrada za nasazení, zavedení systému v místě instalace, sídla provozovatele podle skutečně odvedených výkonů.

Při současném odběru 2 a více sw aplikací firmy Admija sleva na sw 20%.
Ceny bez DPH.

Copyright © Admija 1990 - 2021
Created by Admija
Integrace s externími IS / SAP / ERP / CRM
Admija je registrovaná ochranná známka
31
let s Vámi
Návrat na obsah